LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (tuần từ 31/5/2016 đến 3/6/2016)

02:40 PM 31/05/2016 |   Lượt xem: 65 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 30/5/2016

8h00

BT, CN 
Đỗ Văn Chiến

Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần

Văn phòng Ủy ban

Các đồng chí TT, PCN;

Vụ trưởng Vụ: KH-TC, Tổng hợp, TCCB và Lãnh đạo VPUB.

Phòng họp

 nhà D

14h00

BT, CN 
Đỗ Văn Chiến

Nhận bàn giao công tác của TT, PCN Sơn Minh Thắng

Vụ DTTS,
 Vụ TCCB

TT, PCN Sơn Minh Thắng, Lãnh đạo Vụ DTTS; đại diện Vụ TCCB, KH-TC và VPUB

Phòng họp

 nhà D

15h00

BT, CN 
Đỗ Văn Chiến

Nhận bàn giao công tác của TT, PCN Sơn Phước Hoan

Vụ CSDT, 
VP 135, Vụ TCCB

TT, PCN Sơn Phước Hoan, toàn thể Công chức Vụ CSDT, VPCT 135; đại diện Vụ TCCB, KH-TC và VPUB

Hội trường Nhà C

Thứ Ba

Ngày 31/5/2016

8h00

TT, PCN 
Hà Hùng

Làm việc với Thường trực HĐ Thi đua khen thưởng

Thường trực HĐTĐKT

Thường trực HĐTĐKT, Phòng Thi đua - Khen thưởng.

Phòng họp nhà D

16h00

BT, CN
 Đỗ Văn Chiến

Công bố quyết định nghỉ hưu TT, PCN Sơn Phước Hoan; Liên hoan chia tay TT, PCN Sơn Phước Hoan; TT, PCN Sơn Minh Thắng

Vụ TCCB và  VPUB

Lãnh đạo Ủy ban, đại diện LĐ các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban; công chức Vụ CSDT, VP135, DTTS; Thư ký và lái xe phục vụ đồng chí Thứ trưởng, PCN

Hội trường Nhà C

Thứ Tư

Ngày 01/6/2016

 

 

BT, CN Đỗ Văn Chiến Họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

 

 

 

8h00

TT, PCN
 Hà Hùng

Làm việc với Thường trực BCĐ: Cải cách Hành chính, Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của UBDT

Vụ TCCB

Thường trực BCĐ Cải cách Hành chính; Thực hiện quy chế dân chủ UBDT; Bộ phận giúp việc BCĐ

Phòng họp

 nhà D

8h30

TT, PCN
 Phan Văn Hùng

Làm việc về Đề án thành lập học viện Dân tộc

Tiểu ban thường trực, giúp việc BCĐ thành lập học viện

Lãnh đạo Trường CBDT, Viện Dân tộc, Tiểu ban Thường trực giúp việc BCĐ.

Phòng họp tầng 3, số 141 HHT

Thứ Năm

Ngày 02/6/2016

 

 

BT, CN Đỗ Văn Chiến Họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

 

 

 

8h30

TT, PCN
 Lê Sơn Hải

Dự Hội thảo tại Bộ Tư pháp

 

 

 

9h00

TT, PCN 
Đinh Quế Hải

Làm việc với Lãnh đạo Vụ Địa phương I

Vụ ĐPI

Lãnh đạo Vụ ĐPI

Phòng họp tầng 3, số 141 HHT

14h00-16h30

TT, PCN 
Hà Hùng

Tiếp, Hội đàm giữa đoàn Ủy ban Dân tộc và Đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc Nhà nước CHND Trung Hoa

Vụ HTQT và VPUB

Lãnh đạo các Vụ HTQT, VPUB, CSDT, Tuyên truyền, KH-TC, DTTS.

 

Khách sạn Army

17h00

BT, CN 
Đỗ Văn Chiến

Tiếp Đoàn Ủy ban Dân tộc Nhà nước CHND Trung Hoa đến chào xã giao

Vụ HTQT và VPUB

TT, PCN Hà Hùng, Vụ trưởng Vụ HTQT, CSDT, Thư ký BT

Phòng họp nhà D

Thứ Sáu

Ngày 03/6/2016

14h00

TT, PCN
 Phan Văn Hùng

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia Dự án thuộc Chương trình NTMN

 

 

Bộ Khoa học &Công nghệ

14h00

TT, PCN 
Lê Sơn Hải

Công bố Quyết định kiểm toán NSNN Ủy ban Dân tộc năm 2015

Vụ KH-TC

Tập thể lãnh đạo Vụ, các Trưởng, phó phòng thuộc Vụ KH-TC; Thủ trưởng và kế toán trưởng các đơn vị: VPUB, Viện Dân tộc, Báo DT&PT, Trung tâm TT, Nhà khách Dân tộc, BQLXD cơ bản, Trường CBDT, các BQL dự án có vốn đầu tư  nước ngoài.

Hội trường nhà C

14h30

Bí thư BCS Đảng, BT, CN Đỗ Văn Chiến

UBKT TW công bố quyết định cử đoàn giám sát hoạt động của BCS Đảng UBDT

Văn phòng Ủy ban

Tập thể Ban cán sự Đảng, Thường trực Đảng Ủy cơ quan Ủy ban.

Phòng họp

 nhà D