LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(10/8/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý tuần của LĐUB Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HC-TK.

Phòng họp 503,

Trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp về việc xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù Vụ DTTS

- Tập thể Lãnh đạo Vụ DTTS;

- Đại diện lãnh đạo các Vụ: KHTC, CSDT, Pháp chế, Địa phương I.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Văn phòng Ủy ban Văn phòng UB

- Tập thể Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng phòng Hành chính - Thư ký;

- Lãnh đạo phòng Quản trị - Bảo vệ;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp tầng 11,

Trụ sở Ủy ban
14h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Vụ Pháp chế,

Vụ Tuyên truyền
 

Phòng Tân Trào, tầng 2, Nhà Quốc hội; Đường Độc Lập,

Ba Đình, Hà Nội
14h30 TT, PCN
Y Thông
Họp sơ kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 Văn phòng UB   Số 1, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Ba
(11/8/2020)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Hội đồng lương Vụ TCCB

- Thành viên Hội đồng lương;

- Vụ Tổ chức cán bộ.
Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế về xây dựng các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 Vụ HTQT

- Tập thể lãnh đạo Vụ và công chức được giao nhiệm vụ;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(12/8/2020)

14h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc về dự án khả thi (Dự án 9)

Vụ ĐP I

- TT, PCN Y Thông;

- Lãnh đạo Vụ địa phương I;

- Tổ Thường trực đề án (Đồng chí: Bùi Văn Lịch, Nguyễn Mạnh Huấn, Hà Việt Quân).

Phòng họp 503,

Trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Làm việc với Trung tâm thông tin về công tác cán bộ

TTTT

- Ban Giám đốc;

- Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm thông tin;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

Phòng họp tầng 11,

Trụ sở Ủy ban
8h00

TT, PCN
Y Thông

Họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2020 Vụ Pháp chế   Phòng họp Chính phủ, Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ Khối Văn phòng BCSĐ và ĐU   Trụ sở Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương
Thứ Năm
(13/8/2020

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc về đề án thành lập Văn phòng Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và MN Vụ TCCB

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Lãnh đạo Vụ TCCB.

Phòng họp 503,

Trụ sở Ủy ban
14h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện các Quyết định số 498/QĐ-TTg, Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 1898/QĐ-TTg Vụ DTTS Tập thể Lãnh đạo Vụ Dân tộc thiểu số Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(14/8/2020)
8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc về dự án khả thi (Dự án 10)

Vụ Tuyên truyền;

Vụ Pháp chế;

Vụ DTTS

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Các Vụ, đơn vị liên quan đến dự án 10;

- Tổ Thường trực đề án (Đồng chí: Bùi Văn Lịch, Nguyễn Mạnh Huấn, Hà Việt Quân).

Phòng họp 503,

Trụ sở Ủy ban