LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(12/4/2021)
8h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Dự Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch và Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Văn phòng UB   Khách sạn La Thành, Ba Đình, Hà Nội
8h00 TT, PCN
 Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự họp Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Vụ Pháp chế   Hội trường tầng 11, nhà A3, Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB   Trụ sở Ủy ban
  TT, PCN
Y Thông
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB   Trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(13/4/2021)
  BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB   Trụ sở Ủy ban

9h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Chủ trì họp với Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Tài chính về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2021: “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các DTTS ở Việt Nam”

Vụ  Tổng hợp

- Đại diện Bộ KH&CN và Bộ Tài chính;

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổng hợp;

- Đại diện Vụ KHTC; VPUB;

- Đại diện Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ;

- Thành viên Tổ thẩm định theo QĐ số 480/QĐ- UBDT.

 

Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
13h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Giảng bài tại Học viện Quốc phòng Văn phòng UB  

Học viện Quốc phòng

14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Tạp chí Dân tộc về công tác Quý II năm 2021 Tạp chí Dân tộc

- Tập thể lãnh đạo Tạp chí Dân tộc;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền.
Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
  TT, PCN
Y Thông
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB   Trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(14/4/2021)
  BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB   Trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác các tỉnh miền Tây Nam bộ chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021

Văn phòng UB,

Vụ ĐP III

  Các tỉnh Tây Nam bộ
  TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB   Trụ sở Ủy ban
13h00 TT, PCN
Y Thông
Đi công tác tỉnh Phú Yên Văn phòng UB   Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Thứ Năm
(15/4/2021)
  BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB   Trụ sở Ủy ban
Cả ngày TT, PCN
 Nông Quốc Tuấn

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về:

(1) Nghe Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo cáo kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy;

(2) Nghe đồng chí Lò Quang Tú báo cáo việc chỉ đạo công tác quy hoạch Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo Đoàn thanh niên cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2022-2027;

(3) Nghe Lãnh đạo Trung tâm thông tin báo cáo về việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử Đảng bộ cơ quan UBDT.

- Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy được giao nhiệm vụ;

- Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan UBDT;

- Giám đốc Trung tâm thông tin.

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy;

- Chủ nhiệm; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan UBDT;

- Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan UBDT;

- Giám đốc Trung tâm thông tin.
Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số nghe báo về việc xây dựng Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam” trình Thủ tướng Chính phủ Vụ DTTS

- Tập thể lãnh đạo Vụ Dân tộc thiểu số;

- Chuyên viên theo tham mưu xây dựng Đề án.
Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
Cả ngày TT, PCN
Y Thông
Chủ trì Hội thảo tập huấn công tác Nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước và pháp luật quốc tế năm 2021

Văn phòng UB,

Vụ HTQT
Theo Kế hoạch được phê duyệt Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Thứ Sáu
(16/4/2021)
  BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB   Trụ sở Ủy ban
Cả ngày TT, PCN
 Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc: Nghe Chánh Văn phòng BCSĐ&ĐU báo cáo một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ và việc chuẩn bị nôi dung tổ chức Hội nghị Ban Chấp Đảng bộ lần thứ VII. Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy.

Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
  TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB   Trụ sở Ủy ban