LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(10/5/2021)
8h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Văn phòng UB

Theo quy chế làm việc của Ủy ban

Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế

Vụ Hợp tác Quốc tế

- TT, PCN Y Thông;

- Tập thể lãnh đạo và công chức Vụ Hợp tác Quốc tế;

- Vụ trưởng Vụ TCCB, KHTC (Vụ trưởng mời thêm công chức theo dõi dự họp cùng);

- Chánh VP ĐP CT MTQG;

- Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, CNUB;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban;

- Phóng viên Báo DT và PT, Trung tâm Thông tin đến dự và đưa tin.
Phòng họp 506, Trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Văn phòng Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban.

- Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh dự trực tuyến
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
16h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Uỷ ban Dân tộc nghe phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 Văn phòng UB Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Uỷ ban Dân tộc (Thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các Vụ Địa phương: II, III dự họp trực tuyến) Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(11/5/2021)
8h00 BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Trung tâm Thông tin

TTTT

- TT,PCN Nông Quốc Tuấn;

- Tập thể lãnh đạo và viên chức Trung tâm thông tin;

- Chánh Văn phòng Ủy ban;

- Vụ trưởng Vụ TCCB, KHTC (Vụ trưởng mời thêm công chức theo dõi dự họp cùng);

- Chánh VP ĐP CT MTQG;

- Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, CNUB;

- Phóng viên Báo DT và PT, Trung tâm Thông tin đến dự và đưa tin.

Phòng họp 506, Trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng Ban QLDA ĐTCNXD

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Tập thể lãnh đạo và người lao động Ban Quản lý;

- Vụ trưởng Vụ TCCB, KHTC (Vụ trưởng mời thêm công chức theo dõi dự họp cùng);

- Chánh VP ĐP CT MTQG;

- Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, CNUB;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban;

- Phóng viên Báo DT và PT, Trung tâm Thông tin đến dự và đưa tin.
Phòng họp 506, Trụ sở Ủy ban
08h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Xác định thành phần tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam"

Vụ Dân tộc thiểu số

Các đồng chí Thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập công tác tại Ủy ban Dân tộc và theo Giấy mời

Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(12/5/2021)
8h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc với Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Lãnh đạo và công chức Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy.

- Chánh Văn phòng Ủy ban;

- Vụ trưởng Vụ TCCB, KHTC (Vụ trưởng mời thêm công chức theo dõi dự họp cùng);

- Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, CNUB;

- Phóng viên Báo DT và PT, Trung tâm Thông tin đến dự và đưa tin.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc với Nhà khách Dân tộc Nhà Khách Dân tộc

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Tập thể lãnh đạo và viên chức Nhà khách Dân tộc;

- Vụ trưởng Vụ TCCB, KHTC (Vụ trưởng mời thêm công chức theo dõi dự họp cùng);

- Chánh VP ĐP CT MTQG;

- Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, CNUB;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban;

- Phóng viên Báo DT và PT, Trung tâm Thông tin đến dự và đưa tin.
Phòng họp 506, Trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Tuyên truyền công tác tháng 5 năm 2021 Vụ Tuyên truyền Tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Phòng họp tầng 15, trụ sở Uỷ ban
Thứ Năm
(13/5/2021)
8h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Họp Ban Cán sự Đảng ủy ban VP Ban CS Đảng và ĐU Theo Giấy mời và thông báo của Văn phòng Ban cán sự Đảng và Đảng uỷ Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác tỉnh Trà Vinh, thành phố Cần Thơ Văn phòng UB   Tỉnh Trà Vinh và thành phố Cần Thơ
Thứ Sáu
(14/5/2021)
8h00 BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Vụ Địa phương I

Vụ Địa phương I

- TT, PCN Y Thông;

- Tập thể lãnh đạo và công chức Vụ Địa phương I;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban;

- Vụ trưởng Vụ TCCB, KHTC (Vụ trưởng mời thêm công chức theo dõi dự họp cùng);

- Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, CNUB;

- Phóng viên Báo DT và PT, Trung tâm Thông tin đến dự và đưa tin.
Phòng họp 506, Trụ sở Ủy ban
  TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác, làm việc tại tỉnh Trà Vinh, TP Cần Thơ Văn phòng UB   Tỉnh Trà Vinh, TP Cần Thơ


Ghi chú:

              - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

              - Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.