THÔNG BÁO: Về việc cập nhật Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Công văn số 206/VP-VTLT&KSTTHC ngày 21/3/2024 về việc thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước, Văn phòng Ủy ban đã phối hợp với đối tác phát triển Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (C.Office) triển khai hoàn thiện phương án kỹ thuật để đăng tải nội dung Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban trên Hệ thống C.Office tại mục Lịch công tác.

1. Văn phòng Ủy ban trân trọng báo cáo các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban về việc dừng cập nhật Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban trên Cổng thông tin điện tử để cập nhật hoàn toàn trên Hệ thống C.Office, bắt đầu triển khai từ tuần làm việc 14 (từ ngày 01/4/2024).

Kính đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo các đồng chí Thư ký, Giúp việc tổng hợp lịch công tác tuần của Lãnh đạo Ủy ban, gửi Văn phòng Ủy ban trong chiều ngày thứ Sáu hằng tuần để tổng hợp chung.

2. Đối với Lịch làm việc và chương trình công tác hằng tuần của các vụ, đơn vị, đề nghị các vụ, đơn vị tiếp tục gửi đến Văn phòng Ủy ban theo quy định để duy trì cập nhật lên Cổng thông tin điện tử. Sau khi Văn phòng Ủy ban phối hợp với đối tác hoàn thiện chức năng, sẽ có thông báo cụ thể để các vụ, đơn vị phối hợp cập nhật lên Hệ thống C.Office.

Văn phòng Ủy ban xin báo cáo các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và thông báo để các vụ, đơn vị biết để phối hợp thực hiện./.