LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (tuần từ 16/5/2016 đến 20/5/2016)

02:35 PM 16/05/2016 |   Lượt xem: 70 |   In bài viết | 
Lãnh đạo Uỷ ban Thứ hai
16/5/2016
Thứ ba
17/5/2016
Thứ tư
18/5/2016
Thứ năm
19/4/2016
Thứ sáu
20/5/2016

Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Uỷ ban

Đỗ Văn Chiến

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

- Sáng 10h00: Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

- Chiều: Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

Giải quyết công việc - Dự kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp PT các dân tộc cho các nhà khoa học. Làm việc với Vụ KH-TC

Họp Lãnh đạo Ủy ban

Phòng họp nhà D

 

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Nông Quốc Tuấn

- Sáng 8h00: Dự hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

- Chiều: Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Họp Lãnh đạo Ủy ban

Phòng họp nhà D

 

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Hà Hùng

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

- Sáng 10h00: Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

- Chiều: Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Họp Lãnh đạo Ủy ban

Phòng họp nhà D

 

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Sơn Phước Hoan

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

- Sáng 10h00: Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

- Chiều: Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Làm việc với Vụ CSDT và VP135

Phòng họp 141 Hoàng Hoa Thám

 

Họp Lãnh đạo Ủy ban

Phòng họp nhà D

 

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Phan Văn Hùng

 - Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

- Sáng 10h00: Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

- Chiều: Dự họp Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KHCN Chương trình CTDT/16-20

- Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

 

- Dự họp Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KHCN Chương trình CTDT/16-20 - Dự kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp PT các dân tộc cho các nhà khoa học. Giải quyết công việc

- Họp Lãnh đạo Ủy ban

Phòng họp nhà D

- Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ thường xuyên năm 2017 của Viện Dân tộc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Lê Sơn Hải

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

- Sáng 10h00: Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

Chiều: Làm việc với Vụ KH-TC

- Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

 

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Đi công tác tỉnh Bắc Kạn

Họp Lãnh đạo Ủy ban

Phòng họp nhà D

 

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Đinh Quế Hải

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

- Sáng 10h00: Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

- Chiều: Họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến: Hồ sơ về đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự thảo Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Phòng họp nhà D

 

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Họp Lãnh đạo Ủy ban

Phòng họp nhà D