CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 44 (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)

07:54 PM 23/10/2021 |   Lượt xem: 76 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
25/10/2021

8h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì Hội ý Lãnh đạo Uỷ ban tuần 44 Văn phòng UB, Vụ Tổng hợp Theo Quy chế làm việc của UBDT Phòng họp 506
14h00

TT, PCN
Y Thông

Họp các Vụ, đơn vị về công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ

Vụ KHTC, Văn phòng UB

Thủ trưởng các vụ, đơn vị: VPUB, TCCB, Tuyên truyền, VPĐP CTMTQG, Thanh tra UB, CSDT, DTTS, Tổng hợp, Pháp chế, HTQT, TTTT, Tạp chí DT, Báo DTPT, Học viện DT, Nhà khách DT, BQLDA ĐTCNXD, BQLDA EMPS Phòng họp 506
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Trả lời phỏng vấn Ban Truyền hình tiếng dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam Vụ TT   Phòng làm việc TT, PCN

Thứ Ba
26/10/2021

8h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 73- KL/TW của Ban Bí thư Vụ Pháp chế   Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20 Thụy Khuê, Hà Nội
14h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự công bố Quyết định thanh tra của Đoàn Thanh tra Chính phủ

Vụ KHTC, Văn phòng UB

Theo Giấy mời ngày 22/10/2021 của Vụ KH - TC Phòng họp 506

Thứ Tư
27/10/2021

8h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Họp Ban soạn thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Vụ CSDT, Vụ Pháp chế

  Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường
9h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Nghe Vụ Tuyên truyền báo cáo tiến độ triển khai các Chương trình phối hợp với các Bộ, ngành do Vụ được giao tham mưu Vụ TT Lãnh đạo và chuyên viên Vụ TT được phân công nhiệm vụ Phòng họp tầng 15
16h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự Chương trình thành lập CLB thể thao của UBDT Công đoàn Cơ quan, Văn phòng UB Theo Kế hoạch Tầng 4, Trụ sở Uỷ ban

Thứ Năm
28/10/2021

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo: Chức năng, nhiệm vụ của các phòng: TH, HCQT, VTLT&KSTTHC; vị trí việc làm của Phòng TH; công tác tổ chức cán bộ Văn phòng UB

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng các phòng: TH, HCQT, VTLT & KSTTHC.

Phòng họp tầng 11
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Nghe Tạp chí Dân tộc báo cáo về Đề án xuất bản Tạp chí Dân tộc của Uỷ ban Dân tộc TCDT

- Tập thể Lãnh đạo TCDT;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ: Tuyên truyền, TCCB;

- Đại diện VPUB.

Phòng họp tầng 15
17h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021 và Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ CSDT, Văn phòng UB

Theo Kế hoạch Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu
29/10/2021

8h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì Hội thảo trực tuyến toàn quốc xin ý kiến góp ý của các địa phương dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án; Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình MTQG 1719 Vụ CSDT, VP CT 1719, VPUB Theo Kế hoạch

Hội trường 400, UB TW MTTQ VN

14h00

BT, CN

Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo về thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và đăng ký Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Vụ KHTC

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Lãnh đạo Vụ KHTC;

- Lãnh đạo Văn phòng UB

Phòng họp 503
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ TT, Báo DT&PT và Tạp chí Dân tộc về việc tiếp tục cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn Vụ TT

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ TT;

- Đại diện Lãnh đạo Báo DT&PT;

- Đại diện Lãnh đạo TCDT.

Phòng họp tầng 15
19h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên VPUB  

Tỉnh Thái Nguyên

Cả ngày

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Giảng bài Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 82 VPUB   Học viện Quốc phòng

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.