CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 41 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 09/10/2021)

12:58 PM 03/10/2021 |   Lượt xem: 177 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung 

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
04/10/2021

Cả ngày

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Văn phòng UB  

Số 1 Hùng Vương

17h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban

Văn phòng BCS Đảng và ĐU,

Vụ TCCB

- Các đồng chí Ủy viên BCS Đảng;

- Chánh Văn phòng BCS Đảng và ĐU;

- Đ/C Bùi Quốc Thắng, PCVP.

Phòng họp 503

Thứ Ba
05/10/2021

Cả ngày

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Văn phòng UB  

Số 1 Hùng Vương

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Nghe Trung tâm Thông tin báo cáo kết quả làm việc với Vụ KHTC về việc điều chỉnh dự toán một số hạng mục thuộc nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của UBDT để thực hiện Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần TTTT

- Lãnh đạo Trung tâm Thông tin;

- Đ/c Vũ Trung Kiên, PCVP.

Phòng họp tầng 11
Cả ngày

TT, PCN

Y Thông

Đi khám sức khỏe định kỳ VPUB   Bệnh viện Hữu nghị Việt- Xô
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Hội đồng Thẩm định cuốn tài liệu theo Quyết định số 525/QĐ-UBDT ngày 06/8/2021 Tổ Soạn thảo

- Các đ/c thành viên Hội đồng Thẩm định;

- Các đ/c thành viên Tổ Soạn thảo.
Phòng họp 503
16h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo kế hoạch làm việc với các tổ chức: Unicef, Care, UNDP

Vụ HTQT,

VP CT MTQG

- CVP CT MTQG;

- Lãnh đạo Vụ HTQT.
Phòng họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm
17h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo các nội dung chuẩn bị hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng (Vụ Tổng hợp chuẩn bị tài liệu) Vụ TH, VPUB, TTTT

VT Vụ Tổng hợp; CVP UB; GĐ TTTT

Phòng họp 506

Thứ Tư
06/10/2021

Cả ngày

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Văn phòng UB  

Số 1 Hùng Vương

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Họp BTV Đảng ủy thông qua các nội dung trình HN BCH Đảng bộ lần thứ 10:

(1) Báo cáo công tác xây dựng Đảng quý III; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021;

(2) Kết luận về kiểm tra, giám sát của Đảng ủy;

(3) Báo cáo công tác quy hoạch Đoàn Thanh niên cơ quan UBDT.

- Văn phòng Ban Cán sự Đảng;

- Đ/c Cầm Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT ĐU;

- Đ/c Lò Quang Tú, Ủy viên BTV Đảng bộ.

Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng bộ.

Phòng họp tầng 11

9h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 và ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 Vụ DTTS - Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ DTTS Phòng họp tầng 15
14h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ VPUB    
14h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo về đánh giá tác động trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK giai đoạn 2016 - 2020 (TT,PCN Lê Sơn Hải chỉ đạo chuẩn bị nội dung) Vụ CSDT

- Lãnh đạo Vụ CSDT;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.

Phòng họp 503
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 và ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Vụ DTTS

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ DTTS;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng.
Phòng họp tầng 15
16h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án xây dựng Học viện Dân tộc (dự kiến) BQLDADDTCNXD GĐ BQL DA, GĐ Làng Văn hóa các dân tộc Phòng họp 506
Thứ Năm
07/10/2021
Cả ngày

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Văn phòng UB  

Số 1 Hùng Vương

8h30

TT, PCN

Y Thông

Làm việc với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Ban quản lý Dự án SDPREM Vụ TCCB, Giám đốc BQLDA SDPREM

- Đ/c Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ TCCB;

- Đ/c Hoàng Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ HTQT.
Phòng họp tầng 19
15h00

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Làm việc với Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vụ TCCB Đ/c Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Học viện CTQG Hồ Chí Minh
15h30

BT, CN

Hầu A Lềnh

Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014- 2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021- 2025 giữa Ủy ban Dân tộc với  Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Vụ DTTS,

Văn phòng UB

Theo Giấy mời Phòng họp 506
Thứ Sáu
08/10/2021
8h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Văn phòng UB,

Vụ TH

Theo Kế hoạch Phòng họp 503 và các điểm cầu
14h30 BT, CN
Hầu A Lềnh
Họp thống nhất các nội dung trong dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2021 Vụ CSDT

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành;

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ CSDT.
Phòng họp 506
16h00

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện  Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Vụ TT

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ DTTS;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng.

Phòng họp tầng 15
Thứ Bảy
09/10/2021
9h00

BT, CN

Hầu A Lềnh

Dự phiên họp thẩm tra của Hội đồng Dân tộc Quốc hội (Vụ KHTC chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2021; kế hoạch KTXH và dự toán nhà nước năm 2022; Văn phòng CT MTQG chuẩn bị kết quả thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2030)

Vụ KHTC, VP CT MTQG

- VT Vụ KHTC;

- CVP CT MTQG.

Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.