CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VÀ TRỰC LÃNH ĐẠO ỦY BAN DÂN TỘC TUẦN 37 (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)

07:48 PM 03/09/2021 |   Lượt xem: 139 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(06/9/2021)
Cả ngày

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp phiên thường kỳ Chính phủ tháng 8 Vụ KHTC, VPUB  

Phòng họp Chính phủ, Tầng 3, Nhà 9 tầng

14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự họp thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2021 do Ủy ban Xã hội tổ chức Vụ DTTS   Phòng 303, tầng 3, Trụ sở các cơ quan của Quốc hội
17h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc cùng Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội về chuẩn bị nội dung kết quả 01 năm thực hiện Chương trình MTQG báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội VPCT MTQG, VPUB

- Đ/c Nông Quốc Tuấn, TT, PCN;

- Đ/c Lê Sơn Hải, TT, PCN;

- Đ/c Hoàng Thị Hạnh, TT, PCN;

- Đ/c Y Thông, TT, PCN;

- Đ/c Lò Quang Tú, CVPUB;

- Đ/c Cầm Văn Thanh, VT Vụ TCCB;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, VT Vụ KHTC;

- Đ/c Hoàng Văn Tuyên, VT Vụ CSDT;

- Đ/c Hà Việt Quân, CVP ĐPCT MTQG;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, Phó CVPUB giúp việc BTCN;

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó  CVP ĐPCT MTQG;

- Đ/c Nguyễn Thị Nga, Phó  CVP ĐPCT MTQG;

- Đ/c Đặng Tiến Hùng, Phó  CVP ĐPCT MTQG.
Phòng họp 506
Cả ngày

TT, PCN

Hoàng Thị Hạnh

Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(07/9/2021)
7h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Tham gia Đoàn công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước VPUB

 

Tỉnh Yên Bái và tỉnh Vĩnh Phúc
14h00

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Dự họp với Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội về kết quả thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2030

VPCT MTQG, Vụ CSDT, Vụ KHTC, VPUB

Thủ trưởng các vụ, đơn vị: VPCT MTQG, CSDT, KHTC, VPUB

Phòng 5A4, Nhà Quốc hội

Cả ngày

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Trực Lãnh đạo Ủy ban VPUB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(08/9/2021)
8h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Chủ tịch Tập đoàn FPT về các nội dung liên quan đến hợp tác chiến lược giữa Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn FPT VPUB  

Phòng họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm

14h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Tiểu ban Dân vận thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19 Vụ Tuyên truyền

Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền

Phòng 704, Ban Dân vận Trung ương

Cả ngày

TT, PCN

Y Thông

Trực Lãnh đạo Ủy ban VPUB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(09/9/2021)
8h00

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Dự Hội thảo Chính phủ điện tử (trực tuyến) VPUB

 

 
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo về rà soát, sửa đổi các quy định, thông tư, hướng dẫn… liên quan đến chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị, địa phương Vụ Tổng hợp, VPUB Lãnh đạo và công chức được phân công nhiệm vụ của Vụ Tổng hợp, VPUB Phòng họp 503
14h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Tờ trình số 218/TTr-TTTT ngày 23/7/2021 của Trung tâm Thông tin (TT, PCN Nông Quốc Tuấn chỉ đạo chuẩn bị nội dung) TTTT, VPUB

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Vụ trưởng: KHTC, TCCB;

- CVP ĐPCTMTQG;

- Đại diện Tập đoàn FPT;

- Lãnh đạo, công chức, viên chức được phân công nhiệm vụ của: TTTT; VPUB.

Phòng họp 503

14h30

TT, PCN 

Lê Sơn Hải

Họp cho ý kiến vào dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021- 2030 HVDT

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ: TCCB, KHTC, Tổng hợp;

- Lãnh đạo Học viện Dân tộc và phòng, đơn vị liên quan của Học viện Dân tộc.

Phòng họp 506
14h30

TT, PCN 

Hoàng Thị Hạnh

Làm việc trực tuyến với Báo Dân tộc và Phát triển về công tác tháng 9/2021 Báo DTTP

- Tập thể Lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền.

 
Cả ngày

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Trực Lãnh đạo Ủy ban VPUB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(10/9/2021)
9h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc với Vụ trưởng: Vụ KHTC và Vụ TCCB Vụ KHTC, TCCB Vụ trưởng: Vụ KHTC và Vụ TCCB Phòng họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm
14h30 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc với Chánh Văn phòng ĐPCTMTQG về các nội dung chuẩn bị họp Chính phủ VPĐPCTMTQG Chánh Văn phòng ĐPCTMTQG Phòng họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm
15h30

TT, PCN 

Hoàng Thị Hạnh

Làm việc với thường trực Ban Chỉ đao Covid - 19 của Ủy ban Dân tộc VPUB Các đ/c Thường trực BCĐ Covid - 19 của UBDT Phòng họp tầng 15
Cả ngày 

TT, PCN 

Lê Sơn Hải

Trực Lãnh đạo Ủy ban VPUB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.