Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 18 (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)

09:19 AM 04/05/2023 |   Lượt xem: 471 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

01 - 03/5   NGHỈ LỄ 30/4 và 01/5      
Thứ Năm
04/5
     

 

 
Thứ Sáu
05/5
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp về một số nội dung:
(1) Nghe báo cáo, rà soát việc thực hiện các kế hoạch, dự án tuyên truyền thực hiện Chương trình 1719 của các đơn vị; Tham mưu tích hợp, xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể Chương trình 1719 theo Thông báo số 192/TB-VP ngày 25/4/2023 (Vụ Tuyên truyền chủ trì, phối hợp Vụ KHTC chuẩn bị);
(2) Tình hình triển khai các nhiệm vụ thường xuyên; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất (Vụ Tuyên truyền chuẩn bị, báo cáo TT, PCN phụ trách xin ý kiến trước khi báo cáo BT, CN).
Vụ Tuyên truyền - TT, PCN Y Vinh Tơr;
- Tập thể LĐ Vụ Tuyên truyền;
- Thủ trưởng: VPUB, KHTC, VP 1719, DTTS, Thanh tra, BDTPT, TCDT;
- Thư ký BT, CN;
- VPUB: P.TH.
Phòng 504
Thứ Bảy
06/5
         
Chủ Nhật
07/5
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần. 

- Các phiên họp giao ban, tài liệu được cập nhật tại Hệ thống Phòng họp số (E-Cabinet) của UBDT: ph2.ubdt.gov.vn