Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 17 (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023)

01:08 PM 23/04/2023 |   Lượt xem: 592 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
24/4
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đi khám sức khỏe VPUB   Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô
8h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh họp với các Bộ, ngành góp ý dự thảo Đề án, Tờ trình Chính phủ về Đề án Tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù, tỷ lệ hộ nghèo cao và dự thảo Báo cáo nội dung hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn thuộc tiểu dự án 1, dự án 9 Chương trình MTQG 1719 CSDT

- Lãnh đạo UBDT;
- Đại diện: CSDT, CTDTĐP, DTTS, VP 1719.

Phòng 506
9h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự họp công bố Quyết định thanh tra về bảo vệ bí mật nhà nước của các vụ, đơn vị thuộc UBDT VPUB - Thủ trưởng và công chức, viên chức tham mưu: TTCĐS, KHTC, TCCB, HTQT, CSDT, Tuyên truyền, DTTS, CTDTĐP, TH, Thanh tra, BDT&PT, HVDT, VP 1719.
- VPUB: LĐ VP, Trưởng các phòng, tập thể P.VTLT KSTTHC.
Phòng 504
14h00 Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 17 năm 2023 VPUB - Các đ/c Lãnh đạo Ủy ban;
- Thủ trưởng, phụ trách: Vụ TH, Tuyên truyền, DTTS, KHTC, TCCB, TTCĐS, VP 1719;
- Thư ký BT, CN;
- Các đ/c Lãnh đạo VP, CC P.TH;
- Các đ/c giúp việc Lãnh đạo Ủy ban.
Phòng 504
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp bộ   - Thành viên Hội đồng;
- Vụ TH;
- Đại diện tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và một số thành viên, đại diện một số vụ, đơn vị liên quan
Phòng 506
Thứ Ba
25/4
12h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đi công tác Khánh Hoà     Tỉnh Khánh Hoà
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng NSNN, vốn đầu tư công KHTC Vụ trưởng Vụ KHTC; PGĐ phụ trách BQLDA; Vụ trưởng Vụ TCCB; Chánh VPUB; Tổ hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư xây dựng; Thư ký, Giúp việc BTCN Phòng họp tầng 9
Thứ Tư
26/4
Cả ngày Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải báo cáo tại phiên họp của UBKT Quốc hội VPUB Đại diện: Vụ KHTC, VP 1719, Vụ TH Tỉnh Khánh Hoà
Thứ Năm
27/4
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm họp về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP Vụ Pháp chế

- Đại diện LĐ: CSDT, DTTS, TCCB, VPUB, HVDT;
- LĐ, CC được phân công của Vụ Pháp chế

Phòng họp tầng 9
15h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm họp nghe báo cáo nội dung xử lý khó khăn vướng mắc nội dung đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Dự án 9, Chương trình MTQG 1719   - TT, PCN Y Vinh Tơr
- Đại diện LĐ: CSDT, VP 1719, VPUB;
- Đ/c Phạm Thúy Hà - PVT Vụ DTTS
Phòng họp tầng 9
Thứ Sáu
28/4
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần. 

- Các phiên họp giao ban, tài liệu được cập nhật tại Hệ thống Phòng họp số (E-Cabinet) của UBDT: ph2.ubdt.gov.vn