CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VÀ TRỰC LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 35 (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 28/8/2021)

01:01 PM 21/08/2021 |   Lượt xem: 127 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(23/8/2021)
9H00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban trực tuyến tuần 35 Văn phòng UB, Vụ TH, TTTT

- Theo Quy chế làm việc của Ủy ban;

- Vụ trưởng, thủ trưởng các vụ, đơn vị dự thính.
Phòng họp 503 và các điểm cầu
14h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe BQL DA ĐTCNXD báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ xây dự Học viện Dân tộc BQL DA ĐTCNXD

- Giám đốc BQLDA ĐTCNXD;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp BT, CN
15h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo kết quả một năm thực hiện CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 VP CT MTQG

- CVP CT MTQG;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp BT, CN
Cả ngày TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(24/8/2021)
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo tiến độ xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Vụ KHTC

- Lãnh đạo Vụ KHTC;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.

Phòng họp BT, CN
14h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Coivd-19 của UBDT Thường trực Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Coivd-19 của UBDT  
Cả ngày TT, PCN
Y Thông
Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(25/8/2021)
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự họp tại Văn phòng Chính phủ

Vụ KHTC, VPUB

Đ/c Nguyễn Huy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC Phòng họp Chính phủ, tầng 3, Nhà 9 tầng
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Lãnh đạo Ủy ban nghe báo cáo các nội dung:

1. Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP

Vụ TCCB

- Các đ/c TT, PCN;

- Vụ trưởng Vụ TCCB;

- Đại diện Lãnh đạo VPUB.

Phòng 506
2. Đề xuất danh mục các nhiệm vụ thực hiện “Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo” năm 2022 theo Quyết định số 219 của Thủ tướng Chính phủ Vụ TT - Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: Vụ TT, Vụ DTTS; TTTT, Báo DT&PT, TCDT, HVDT.
Cả ngày TT, PCN
Lê Sơn Hải
Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(26/8/2021)
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng điều phối CTMTQG về các Dự án do World Bank tài trợ

Vụ HTQT, VPĐP CTMTQG

  Phòng họp BT, CN
9h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về Đề án xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam Vụ DTTS Vụ trưởng Vụ DTTS Phòng họp Tầng 15
14h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Vụ DTTS, VPUB

  Phòng họp BT, CN
15h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo về Đề án xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam Vụ DTTS

- Vụ trưởng Vụ DTTS;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.

Phòng họp BT, CN
Cả ngày TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Trực Lãnh đạo Ủy ban VPUB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(27/8/2021)
8h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Trung tâm Thông tin về kết quả rà soát hiện trạng Công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc  TTTT, VPUB

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Giám đốc TTTT;

- VPUB.
Phòng họp 503
10h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương thực hiện CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 và Báo cáo đánh giá tác động việc thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Vụ CSDT

- Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp BT, CN
15h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Tổ công tác 514 rà soát việc tuần 35 và các nội dung giao ban tuần 36 Tổ Công tác 514 Tổ Công tác 514 Phòng 506
Cả ngày

TT, PCN
Y Thông

Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Bảy
(28/8/2021)
8h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 Văn phòng UB   Hội trường tầng 2, VPCP
14h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KTXH năm 2022; Báo cáo tình hình KTXH tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021

Vụ KHTC, VPUB

Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP. Phòng họp Chính phủ, tầng 3, Nhà 9 tầng

 

Ghi chú:

   - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

   - Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.